Vesti

U skladu sa ?l. 335, 371 i 372. Zakona o privrednim drutvima i ?lana 79. i 80. Statuta Industrije kolskog i kancelarijskog nametaja i u?ula "NAA KOLA" a.d., Obrenovac, Cara Lazara br.14, Odbor direktora je na sednici odranoj dan 15.03.2016 godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice Skuptine akcionara i upu?uje akcionarima:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPTINE AKCIONARA

"NAA KOLA" a.d., Obrenovac koja ?e se odrati dana 14.04.2016. godine sa po?etkom u 13:00 ?asova u prostorijama preduze?a u ulici Cara Lazara br. 14, sa slede?im dnevnim redom:

1. a) Izbor predsednika skuptine
b) Imenovanje 3 ?lana Komisije za glasanje i zapisni?ara od strane predsednika skuptine
c) Izvetaj Komisije za glasanje
- Komisija za glasanje utvr?uje spisak lica koja u?estvuju u radu sednice, utvr?uje ukupan broj glasova, postojanje kvoruma, broji glasove, objavljuje rezultate glasanja poslove u skladu sa ?l. 355 ZPD

2. Donoenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skuptine od 29.06.2015 godine


3. Donoenje odluke o usvajanju Finansijskih izvetaja za 2015.godinu

4. Donoenje odluke o usvajanju Godinjeg izvetaja o poslovanju za 2015.godinu

5. Donoenje odluke o usvajanju Izvetaja revizora za 2015.godine

6. Donoenje odluke o izboru revizora za 2016 godinu i naknadi za njegov rad

7. Donoenje odluke o raspodeli dobiti i pokri?u gubitaka

8. Donoenje odluke o izdavanju II emisije akcija bez javne ponude u postupku pove?anja osnovnog kapitala konverzijom duga u kapital

9. Donoenje odluke o isklju?enju prava pre?eg upisa akcija prilikom izdavanja II emisije akcija bez javne ponude u postupku pove?anja osnovnog kapitala konverzijom duga u kapital

Poziv za Skuptinu se upu?uje akcionarima koji su na dan donoenja odluke o sazivu skuptine upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra HOV, s tim to se kao dan akcionara sa pravom u?e?a na sednici Skuptine odre?uje deseti dan pre odravanja sednice, odnosno 04.04.2015.godine.

Ukupno je emitovano 14.220 obi?nih akcija koje su registrovane u Centralnom registru HOV pod oznakom ISIN broj RSNAKOE78786, CFI kod ESVUFR, a Drutvo poseduje 186 sopstvenih akcija koje nemaju pravo glasa.

Broj akcija sa pravom glasa na koje se ovaj poziv odnosi 14034 od kojih svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Odbor direktora predlae da Skuptina donese odluke po ta?kama predloenog dnevnog reda

Sve odluke po predloenom dnevnom redu donose se ve?inom glasova prisutnih akcionara, uzimaju?i u obzir i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem, osim odluke o isklju?enju prava pre?eg upisa koja se donosi tro?etvrtinskom ve?inom glasova prisutnih akcionara

Pouka o pravima akcionara u vezi sa u?e?em u radu Skuptine:

1. Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za li?no u?e?e u radu Skuptine iznosi 0.1 % akcija od ukupnog broja akcija, odnosno 14 akcija. Akcionari koji pojedina?no ne poseduju navedeni broj akcija, imaju pravo da u radu Skuptine u?estvuju preko zajedni?kog punomo?nika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Statutom i Zakonom.. Punomo?je za glasanje nije prenosivo. Ako punomo?je za glasanje sadri uputstva, punomo?nik je duan da postupa po njima. Punomo?nik je duan da kopiju punomo?ja dostavi drutvu najkasnije do 12 ?asova tre?eg radnog dana pre odravanja sednice.
Punomo?je za glasanje moe se dati i elektronskim putem, s tim to mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se ure?uje elektronski potpis, uz obavezu akcoionara da tako dato punomo?je prosledi drutvu na zvani?nu e-mail adresu drutva koja glasi office@nasaskola.co.rs, a najkasnije tri radna dana pre odravanja sednice skuptine.

2. Jedan ili vie akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predloiti dodatne ta?ke za dnevni red sednice, pod uslovom da obrazloe taj predlog. Predlog se daje pisanim putem, a moe se uputiti najkasnije 10 dana pre odravanja Skuptine. Odbor direktora je duan da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici drutva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, drutvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja

3. Akcionar koji ima pravo u?e?a u radu skuptine, ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na ta?ke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na ta?ke dnevnog reda. Pravo u?e?a u radu Skuptine li?no, u odsustvu ili preko punomo?nika ima svaki akcionar Drutva ukoliko najkasnije 72 ?asa pre odravanja Skuptine pismeno prijavi svoje u?e?e na istoj.

Kompletan materijal za Skuptinu, predlozi odluka, formulari, obrasci za davanje punomo?ja za zastupanje i glasanje u odsustvu, kao i sva ostala dokumenta, bi?e objavljeni uz poziv na sajtu drutva www.nasaskola.co.rs .

Uvid i preuzimanje materijala za sednicu vanredne Skuptine moe se izvriti svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 i u seditu drutva u Obrenovcu, ul. Cara Lazara br.14.

Objavljivanjem ovog poziva na sajtu drutva i internet stranici APR-a, smatra se da je drutvo ispunilo obavezu informisanja objave informacija, u skladu sa ?lanom 65, stav 2, ta?ka 1. Zakona o tritu kapitala.

NAA KOLA AD OBRENOVAC
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA Krsti? Stania

Vesti

Dokumenti vezani za skuptinu:

Formular za glasanje
Izvetaj o bitnom_dogadjaju sazivu
Obavetenje za sednicu
Poziv svim akcionarima
Punomo?je za redovnu sednicu punomocje za redovnu sednicu 27.06.2013

Vesti

Zapisnik sa vanredne sednice Skuptine akcionara preduze?a:

Zapisnik

Vesti

Dokumenti vezani za skuptinu:

Poziv akcionarima za Skuptinu
Obavetenje akcionarima o glasanju preko punomo?nika i u odsustvu
Obrazac punomo?ja
Formular za glasanje u odsustvu
Obavetenje o pravima nesaglasnih akcionara
Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara
Podatak o vrednosti akcija
Predlog Odluke o povlacenju akcija
Predlog Odluke o prestanku svojstva javnog drustva

Vesti

Zapisnik sa vanredne skupstine akcionara mozete skinuti odrana dana 14.12.2012 godine moete skinuti ovde


Vesti

Dokumenta vezana za vanrednu sednicu:
Punomo?je za vanrednu sednicu
Bitni doga?aji - vanredna sednica
Formular za glasanje u odsustvu fizi?kog lica
Obavetenje za sednicu
Poziv svim akcionarima


Vesti

Zapisnik sa vanredne sednice Skuptine akcionara preduze?a NAA KOLA a.d. iz Obrenovca, Cara Lazara br.14. odrane dana 26. septembra 2012. sa po?etkom u 14.00 ?asova u prostorijama preduze?a moete preuzeti na ovoj adresi

Vesti

Na osnovu ?lana 65. Zakona o tritu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) i ?lanova 6. i 7. Pravilnika o sadrini i na?inu izvetavanja javnih drutava i obavetavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/06 i 116/06), privredno drutvo NAA KOLA a.d., Obrenovac, Cara Lazara br. 14. objavljuje:

IZVETAJ O BITNOM DOGA?AJU

Vanredna sadnica skuptine akcionara privrednog drutva NAA KOLA a.d., Obrenovac odra?e se dana 26.09.2012. godine sa po?etkom u 14,00 ?asova u prostorijama preduze?a u ulici Cara Lazara br. 14 u Obrenovcu sa slede?im DNEVNIM REDOM:

1. a) Izbor predsednika skuptine
b) Imenovanje od strane predsednika skuptine 3 ?lana Komisije za glasanje i zapisni?ara

2. Izvetaj Komisije za glasanje


3. Donoenje odluke o verifikovanju zapisnika sa predhodne sednice skuptine od 15.06.2012.

4. Donoenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

5. Razno

NAPOMENA:

Skuptina moe odlu?ivati i raspravljati samo o ta?kama na dnevnom redu. Materijali za ovu sednicu Skuptine se stavljaju na raspolaganje akcionarima preko internet stranice drutva www.nasaskola.co.rs

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA Krsti? Stania

Vesti

U skladu sa ?l. 335. i 371. Zakona o privrednim drutvima i 79. Statuta, Odbor direktora industrije kolskog i kancelarijskog nametaja i u?ila NAA KOLA a.d., Obrenovac, Cara Lazara br. 14. je na sednici odranoj dana 03.09.2012. godine doneo odluku o sazivanju vanredne sednice Skuptine akcionara, usled ?ega upu?uje

SVIM AKCIONARIMA POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPTINE AKCIONARA

NAA KOLA a.d., Obrenovac koja ?e se odrati dana 26.09.2012. godine sa po?etkom u 14,00 ?asova u prostorijama preduze?a u ulici Cara Lazara br. 14. sa slede?im DNEVNIM REDOM:

1. a) Izbor predsednika skuptine
- ukupan broj glasova kojima raspolau akcionari u skuptini iznosi 14.220 glasova koji odgovara obi?nim akcijama sa pravom glasa.
- predsednik skuptine bira se obi?nom ve?inom glasova prisutnih akcionara sa obi?nim akcijama b) Imenovanje od strane predsednika skuptine 3 ?lana Komisije za glasanje i zapisni?ara

2. Izvetaj Komisije za glasanje
- Komisija za glasanje utvr?uje spisak lica koja u?estvuju u radu sednice, utvr?uje ukupan broj glasova, postojanje kvoruma, broji glasove, objavljuje rezultate glasanja i druge poslove obuhva?ene ?l. 355. ZPD

3. Donoenje odluke o verifikovanju zapisnika sa predhodne sednice skuptine od 15.06.2012.
- ukupan broj glasova kojima raspolau akcionari u skuptini iznosi 14.220 glasova koji odgovara obi?nim akcijama sa pravom glasa.
- u skladu sa ?l. 358. Zakona o privrednim drutvima i ?l. 39. Statuta, ova odluka se donosi obi?nom ve?inom glasova svih akcionara.
Predlog odluke:
Usvaja se zapisnik sa predhodne sednice skuptine akcionara od 15.06.2012.

4. Donoenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti
- ukupan broj glasova kojima raspolau akcionari u skuptini iznosi 14.220 glasova koji odgovara obi?nim akcijama sa pravom glasa.
- u skladu sa ?l. 471. Zakona o privrednim drutvima i ?l. 34. Statuta, ova odluka se donosi tro?etvrtinskom ve?inom glasova prisutnih akcionara.
Predlog odluke:
Odobrava se zaklju?enje ugovora sa Raiffeisen bankom a.d., Beograd i to: Ugovora o kratkoro?nom kreditu, Ugovora o zalozi i Ugovora o jemstvu, u tekstu koji ?ini sastavni deo ove odluke.

5. Razno

Poziv za Skuptinu se upu?uje akcionarima koji su na dan donoenja ove odluke upisani u listu Centralnog registra HOV, s tim to se kao dan akcionara sa pravom u?e?a na redovnoj sednici Skuptine odre?ujue deseti dan pre odravanja sednice tj. 16.09.2012.

Materijal za Skuptinu, kao i obrasci za davanje punomo?ja za zastupanje i glasanje u odsustvu bi?e objavljeni uz poziv, na sajtu ovog drutva www.nasaskola.co.rs

Broj akcija sa pravom glasa na koji se ovaj poziv odnosi je 14.220 obi?nih akcija, registrovanih u Centralnom registru HOV pod oznakom ISIN broj RSNAKOE78786, CFI kod ESVUFR.

Sve odluke po predloenom dnevnom redu donose se predvi?enom ve?inom glasova, uzimaju?i u obzir i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem. Poruka o pravima akcionara u vezi sa u?e?em u radu Skuptine.

Pravo u?e?a u radu Skuptine ima akcionar, odnosno njegov punomo?nik sa najmanje 0,1 % akcija od ukupnog broja akcija, odnosno sa 14 akcija. Punomo?je za glasanje nije prenosivo. Ako punomo?je za glasanje sadri uputsva, punomo?nik je duan da postupa po njima. Punomo?nik je duana da kopiju punomo?ja dostavi drutvu najkasnije 12 ?asova tre?eg radnog dana pre odravanja sednice. Punomo?je za glasanje moe se dati i elektronskim putem, s tim to mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se ure?uje elektronski potpis, uz obavezu akcionara da tako dato punomo?je prosledi Drutvu na zvani?nu e-mail adresuDrutva koja glasi office@nasaskola.co.rs, najkasnije tri radna dana pre odravanja sednice skuptine.

Jedan ili vie akcionara koji posedujunajmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu predloiti dodatne ta?ke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazloe taj predlog. Predlog se daje pisanim putem, a moe se uputiti najkasnije 20 dana pre odravanja Skuptine. Upravni odbor je duan da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici drutva najkasnije narednog radnog dana od prijema predloga. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, drutvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja.

Akcionar koji ima pravo li?nog u?e?a u radu Skuptine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na ta?ke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na ta?ke dnevnog reda. pravo u?e?a u radu Skuptine li?no, u odsustvu ili preko punomo?nika ima svaki akcionar Drutva ukoliko najkasnije 72 ?asa pre odravanja Skuptine pismeno prijavi svoje u?e?e na istoj.

U vezi sa ta?kom 4. predloenog dnevnog reda, odbor direktora je dao obrazloenje sa razlozima iz kojih se preporu?uje donoenje ove odluke i uslove pod kojima se raspolae imovinom velike vrednosti pa akcionari koji izraze neslaganje imaju pravo na otkup akcija od strane akcionarskog drutva u skladu sa ?l. 474. i 475. Zakona o privrednim drutvima. na dan donoenja ove odluke trina vrednost akcija je jednaka knjigovodstvenoj vrednosti i iznosi 420,00 dinara.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA Krsti? Stania

Vesti

Na osnovu ?l. 335. Zakona o privrednim drutvima, Upravni odbor privrednog drutva NAA KOLA a.d., Obrenovac upu?uje:

O B A V E T E NJ E SVIM AKCIONARIMA

Vezan za vanrednu sednicu Skuptine akcionara koja ?e se odrati dana 26.09.2012. godine sa po?etkom u 14.00 ?asova u poslovnim prostorijama drutva u Obrenovcu u ulici Cara Lazara br. 14.

Ovim putem obavetavamo akcionare o primeni odredbe ?l. 345. Zakona o privrednim drutvima, a vezano za glasanje preko punomo?nika. U skladu sa odredbama vae?eg zakona, akcionar ima pravo da putem punomo?ja ovlasti odre?eno lice da u njegovo ime u?estvuje u radu Skuptine, uklju?uju?i pravo da u njegovo ime u?estvuje pravo da u njegovo ime glasa.

U privrenom drutvu NAA KOLA a.d., Beograd kao javnom akcionarskom drutvu, punomo?nik akcionara ne moe biti lice koje je:

1.kontrolni akcionar drutva ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionarskog drutva

2. direktor ili ?lan upravnog-nadzornog odbora, ili lice koje ima to svojstvo u drugom drutvu koje je kontrolni akcionar drutva ili u drutvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara

3. zaposleni u drutvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom drutvu koje je kontrolni akcionar drutva ili i drutvu kojeje pod kontrolom kontrolnog akcionara.
4. lice koje se u skladu sa Zakonom o privrednim drutvima smatra povezanim licem sa fizi?kim licem iz napred navedenih ta?ki 1-3

5. revizor Drutva ili zaposleni koji obavlja reviziju Drutva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom drutvu koje je kontrolni akcionar Drutva ili u drutvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Napred navedene odredbe ta?ke 1-4 ne primenjuju se na punomo?nika kontrolnog akcionara.

Punomo?nik ima prava u pogledu u?e?a u radu sednice Skuptine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi vie od jednog punomo?nika istog akcionara po osnovu istih akcija, Drutvo ?e kao punomo?nika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomo?ju za glasanje, a ako ima vie od jednog punomo?ja za glasanje koje imaju najkasniji datum, Drutvo je ovla?eno da kao punomo?nika prihvati samo jedno od tih lica.

Ako je punomo?nik pravno lice, ono pravo glasa vri preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovla?enog lica.

Drutvo ?e istovremeno sa objavom ovog obavetenja na svojoj internet sranici objaviti obrazac formulara za davanje punomo?ja ?ija je upotreba obavezna.

Ako punomo?je za glasanje sadri uputstva punomo?nik je duan da postupa po njima. Ako je u punomo?ju za glasnje navedeno da se daje za jednu sednicu Skuptine, ono vai i za ponovljenu sednicu. Punomo?je za glasanje nije prenosivo.

Opis procedure za glasanje u odsustvu:

U skladu sa odredbama ?l. 340. Zakona o privrednim drutvima , akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlu?ivanja o ta?kama dnevnog reda po kojim je glasao.
Drutvo ?e istovremeno sa objavom ovog obavetenja na svojoj internet sranici objaviti formular za glasanje u odsustvu fizi?kog-pravnog lica ?ija je upotreba obavezna.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA Krsti? Stania

Vesti

? ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA NA OTKUP AKCIJA moete preuzeti na ovoj adresi

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZICKOGPRAVNOGLICA moete preuzeti na ovoj adresi

PUNOMOCJE ZA AKCIONARA moete preuzeti na ovoj adresi

Vesti

Zapisnik sa redovne skuptine akcionara odranog dana 15.06.2012 godine moete preuzeti na ovoj adresi.

Vesti

Na ovoj adresi moete skinuti punomo?je za akcionara.

Vesti

Na osnovu ?lana 65. Zakona o tritu i ?lanova 6. i 7. Pravilnika o sadrini i obavetavanja o posedovanju akcija sa 06 i 116/06), privredno drutvo NAA br. 14. objavljuje:

IZVETAJ O BITNOM DOGADJAJU

Sednica skuptine akcionara privrednog drutva NAA KOLA a.d., Obrenovac odra?e se dana 15.06.2012.godine sa po?etkom u 13,00 ?asova u prostorijama preduze?a u ulici Cara Lazara br. 14. u Obrenovcu sa slede?im dnevnim redom:

1. a) Izbor predsednika skuptine
b) Imenovanje od strane predsednika skuptine 3 ?lana Komisije za glasanje i zapisni?ara

2. Izvetaj Komisije za glasanje

3. Donoenje odluke o verifikovanju zapisnika sa predhodne sednice skuptine od 18.04.2011.
4. Razmatranje predloga i donoenje odluke o usvajanju izmenama i dopunama Osniva?kog akta drutva radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim drutvima

5. Razmatranje predloga i donoenje odluke o usvajanju Statuta drutva

6. Razmatranje predloga i donoenje odluke skuptine drutva

7. Razmatranje i usvajanje godinjeg finansijskog izvetaja o poslovanju drutva za 2011. godinu i izvetaja revizora u vezi sa finansijskim izvetajem za 2011. godinu

8. Razmatranje i usvajanje izvetaja o radu direktora, Upravnog i nadzornog odbora za 2011.

9. Donoenje odluke o prestanku mandata dosadanjim ?lanovima Upravnog i Nadzornog odbora

10. Razmatranje predloga i donoenje odluke o imenovanju Odbora direktora

11. Razmatranje predloga i donoenje odluke o naknadi za rad Odbora direktora uz odobravanje Ugovora sa ?lanovima Odbora direktora

12. Razmatranje predloga i izbor spoljnjeg revizora za reviziju finansijskih izvetaja za 2012.godinu

13. Razno

NAPOMENA:
Skuptina moe odlu?ivati i raspravljati samo o ta?kama na dnevnom redu.
Materijali za ovu sednicu Skuptine se stavljaju na raspolaganje akcionarima preko internet stranice drutva www.nasaskola.co.rs

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA Krsti? Stania

Vesti

Na osnovu ?l. 335. Zakona o privrednim drutvima, Upravni odbor privrednog drutva NAA KOLA a.d., Obrenovac upu?uje

O B A V E T E NJ E SVIM AKCIONARIMA

vezan za redovnu sednicu Skuptine koja ?e se odrati dana 15.06.2012.godine sa po?etkom u 13,00 ?asova u poslovnim prostorijama drutva u Obrenovcu u ulici Cara Lazara br. 14. Ovim putem obavetavamo akcionare o primeni odredbe ?l. 345. Zakona o privrednim drutvima, a vezano za glasanje preko punomo?nika. U skladu sa obredbama vae?eg zakona, akcionar ima pravo da putem punomo?ja ovlasti odre?eno lice da u njegovo ime u?estvuje u radu Skuptine, uklju?uju?i pravo da u njegovo ime glasa.
U privrednom drutvu NAA KOLA a.d., Beograd kao javnom akcionarskom drutvu, punomo?nik akcionara ne moe biti lice koje je:

1. kontrolni akcionar drutva ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionarskog drutva
2. direktor ili ?lan upravnog-nadzornog odbora , ili lice koje ima to svojstvo u drugom drutvu koje je kontrolni akcionar drutva ili u drutvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara
3. zaposleni u drutvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom drutvu koje je kontrolni akcionar drutva ili u drutvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara
4. lice koje se u skladu sa Zakonom o privrednim drutvima smatra povezanim licem sa fizi?kim licem iz napred navedenih ta?ki 1-3
5. revizor Drutva ili zaposleni koji obavlja reviziju Drutva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom drutvu koje je kontrolni akcionar Drutva ili u drutvu koje je pod kontrolom kontrolnig akcionara.
Napred navedene odredbe ta?ke 1-4 ne primenjuju se na punomo?nika kontrolnog akcionara

Opis procedure za glasanje preko punomo?nika:
Punomo?nik ima prava u pogledu u?e?a u radu sednice Skuptine kao i akcionar koji ga je ovlastio.
Ako sednici pristupi vie od jednog punomo?nika istog akcionara po osnovu istih akcija, Drutvo ?e kao punomo?nika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomo?ju za glasanje, a ako ima vie od jednog punomo?ja za glasanje koje imaju isti najkasniji datum, Drutvo je ovla?eno da kao punomo?nika prihvati samo jedno od tih lica.

Ako je punomo?nik pravno lice,ono pravo glasa vri preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovla?enog lica.

Drutvo ?e istovremeno sa objavom ovog obavetenja na svojoj internet stranici objaviti obrazac formulara za davanje punomo?ja ?ija je upotreba obavezna.

Ako punomo?je za glasanje sadri uputstva punomo?nik je duan da postupa po njima.

Ako je u punomo?ju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skuptine, ono vai i za ponovljenu sednicu. Punomo?je za glasanje nije prenosivo.

Opis procedure za glasanje u odsustvu:

U skladu sa odredbama ?l. 340. Zakona o privrednim drutvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlu?ivanja o ta?kama dnevnog reda po kojima je glasao.

Drutvo ?e istovremeno sa objavom ovog obavetenja na svojoj internet stranici objaviti formular za glasanje u odsustvu fizi?kog-pravnog lica ?ija je upotreba obavezna.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA, Stania Krsti?

Vesti

U skladu sa ?l. 335. Zakona o privrednim drutvima, Upravni odbor industrije kolskog i kancelarijskog nametaja i u?ila NAA KOLA a.d., Obrenovac, Cara Lazara br. 14. je na sednici odranoj dana 11.05.2012.god. doneo odluku o izmeni i dopuni odluke o sazivanju redovne godinje Skuptine akcionara od 08.05.2012. zavedene pod br. 208., usled ?ega upu?uje

SVIM AKCIONARIMA POZIV ZA REDOVNU GODINJU SKUPTINU DRUTVA

NAA KOLA a.d., Obrenovac koja ?e se odrati dana 15.06.2012.godine sa po?etkom u 13,00 ?asova u u prostorijama preduze?a u ulici Cara Lazara br. 14. sa slede?im dnevnim redom:

1. a) Izbor predsednika skuptine
- ukupan broj glasova kojima raspolau akcionari u skuptini iznosi 14.220 glasova koji odgovara obi?nim akcijama sa pravom glasa. - predsednik skuptine bira se obi?nom ve?inom glasova prisutnih akcionara sa obi?nim akcijama.
b) Imenovanje od strane predsednika skuptine 3 ?lana Komisije za glasanje

2. Izvetaj Komisije za glasanje
- Komisija za glasanje utvr?uje spisak lica koja u?estvuju u radu sednice, utvr?uje ukupan broj glasova,postojanje kvoruma, broji glasove, objavljuje rezultate glasanja i druge poslove obuhva?ene ?l. 355. ZPD

3. Donoenje odluke o verifikovanju zapisnika sa predhodne sednice skuptine od 18.04.2011.
- ukupan broj glasova kojima raspolau akcionari u skuptini iznosi 14.220 glasova koji odgovara obi?nim akcijama sa pravom glasa
- u skladu sa ?l. 358. Zakona o privrednim drutvima i ?l. 39 Statuta,ova odluka se donosi obi?nom ve?inom glasova svih akcionara.
Predlog odluke : Usvajaju se zapisnik sa predhodne sednice skuptine od 18.04.2011.

4. Razmatranje predloga i donoenje odluke o usvajanju izmenama i dopunama Osniva?kog akta drutva radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim drutvima
- ukupan broj glasova kojima raspolau akcionari u skuptini iznosi 14.220 glasova koji odgovara obi?nim akcijama sa pravom glasa
- u skladu sa ?l. 358. Zakona o privrednim drutvima i ?l. 39 Statuta,ova odluka se donosi obi?nom ve?inom glasova svih akcionara.
Predlog odluke : Usvajaju se izmene i dopune Osniva?kog akta NAA KOLA a.d., Obrenovac, u tekstu koji ?ini sastavni deo ove odluke.

5. Razmatranje predloga i donoenje odluke o usvajanju Statuta drutva
- ukupan broj glasova kojima raspolau akcionari u skuptini iznosi 14.220 glasova koji odgovara obi?nim akcijama sa pravom glasa
- u skladu sa ?l. 358. Zakona o privrednim drutvima i ?l. 39 Statuta,ova odluka se donosi obi?nom ve?inom glasova svih akcionara.
Predlog odluke : Usvaja se Statut privrednog drutva NAA KOLA a.d., Obrenovac, u tekstu koji ?ini sastavni deo ove odluke.

6. Razmatranje predloga i donoenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu skuptine drutva
- ukupan broj glasova kojima raspolau akcionari u skuptini iznosi 14.220 glasova koji odgovara obi?nim akcijama sa pravom glasa
- u skladu sa ?l. 358. Zakona o privrednim drutvima i ?l. 39 Statuta,ova odluka se donosi obi?nom ve?inom glasova prisutnih akcionara.
Predlog odluke : Usvaja se Poslovnik o radu skuptine NAA KOLA a.d., Obrenovac, u tekstu koji ?ini sastavni deo ove odluke.

7. Razmatranje i usvajanje godinjeg finansijskog izvetaja o poslovanju drutva za 2011. godinu i izvetaja revizora u vezi sa finansijskim izvetajem za 2011. godinu
- ukupan broj glasova kojima raspolau akcionari u skuptini iznosi 14.220 glasova koji odgovara obi?nim akcijama sa pravom glasa
- u skladu sa ?l. 358. Zakona o privrednim drutvima i ?l. 39 Statuta,ova odluka se donosi dvotre?inskom ve?inom glasova prisutnih akcionara.
Predlog odluke : Usvaja se Finansijski godinji izvetaj o poslovanju drutva za 2011.godinu sa Izvetajem Revizora o izvrenoj reviziji Finansijskog izvetaja za 2011.godinu, u tekstovima koji ?ine sastavni deo ove odluke.

8. Razmatranje i usvajanje izvetaja o radu direktora, Upravnog i nadzornog odbora za 2011.
- ukupan broj glasova kojima raspolau akcionari u skuptini iznosi 14.220 glasova koji odgovara obi?nim akcijama sa pravom glasa
- u skladu sa ?l. 358. Zakona o privrednim drutvima i ?l. 39 Statuta,ova odluka se donosi obi?nom ve?inom glasova prisutnih akcionara.
Predlog odluke: Usvajaju se izvetaji o radu direktora, Upravnog odbora i Nadzornog odbora, u tekstu koji ?ini sastavni deo ove odluke.

9. Donoenje odluke o prestanku mandata dosadanjim ?lanovima Upravnog i Nadzornog odbora
Usled obaveze uskla?ivanja privrednih drutava sa novim Zakonom o privrednim drutvima u pogledu organa upravljanja, ukazala se potreba za donoenjem ove odluke

10. Razmatranje predloga i donoenje odluke o imenovanju Odbora direktora
- ukupan broj glasova kojima raspolau akcionari u skuptini iznosi 14.220 glasova koji odgovara obi?nim akcijama sa pravom glasa
- u skladu sa ?l. 358. Zakona o privrednim drutvima i ?l. 39 Statuta,ova odluka se donosi obi?nom ve?inom glasova prisutnih akcionara.
Predlog odluke: Usvaja se predlog akcionara koji ima pravo na predlaganje dnevnog reda za izbor ?lanova Odbora direktora odbora,u tekstu koji ?ini sastavni deo ove odluke.

11. Razmatranje predloga i donoenje odluke o naknadi za rad Odbora direktora uz odobravanje Ugovora sa ?lanovima Odbora direktora
- ukupan broj glasova kojima raspolau akcionari u skuptini iznosi 14.220 glasova koji odgovara obi?nim akcijama sa pravom glasa
- u skladu sa ?l. 358. Zakona o privrednim drutvima i ?l. 39 Statuta,ova odluka se donosi obi?nom ve?inom glasova prisutnih akcionara.
Predlog odluke: Usvaja se predlog Komisije za naknade ?lanovima Nadzornog odbora uz odobravanje Ugovora, u tekstu koji ?ini sastavni deo ove odluke.

12. Razmatranje predloga i izbor spoljnjeg revizora za reviziju finansijskih izvetaja za 2012.godinu
- ukupan broj glasova kojima raspolau akcionari u skuptini iznosi 14.220 glasova koji odgovara obi?nim akcijama sa pravom glasa
- u skladu sa ?l. 358. Zakona o privrednim drutvima i ?l. 39 Statuta,ova odluka se donosi obi?nom ve?inom glasova prisutnih akcionara.
Predlog odluke: Za revizora NAA KOLA a.d., Obrenovac za 2012.godinu imenuje se REVIZIJA d.o.o. iz Beograda, De?anska br. 8.

13. Razno


Poziv za Skuptinu se upu?uje akcionarima koji su na dan donoenja ove odluke upisani u listu Centralnog registra HOV, s tim to se kao dan akcionara sa pravom u?e?a na redovnoj sednici Skuptine odredjuje deseti dan pre dana odravanja sednice tj. 05.06.2012.

Materijal za Skuptinu, kao i obrasci za davanje punomo?ja za zastupanje i glasanje u odsustvu bi?e objavljeni uz poziv, na sajtu ovog drutva www.nasaskola.co.rs.

Broj akcija sa pravom glasa na koji se ovaj poziv odnosi je 14.220 obi?nih akcija, registrovanih u Centralnom registru HOV pod oznakom ISIN broj RSNAKOE78786, CFI kod ESVUFR.
Sve odluke po predloenom dnevnom redu donose se predvidjenom ve?inom glasova, uzimaju?i u obzir i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa u?e?em u radu Skuptine :
Pravo u?e?a u radu Skuptine ima akcionar,odnosno njegov punomo?nik sa najmanje 0,1 % akcija od ukupnog broja akcija, odnosno 14 akcija.
Punomo?je za glasanje nije prenosivo. Ako punomo?je za glasanje sadri uputstva, punomo?nik je duan da postupa po njima. Punomo?nik je duan da kopiju punomo?ja dostavi drutvu najkasnije 12 ?asova tre?eg radnog dana pre odravanja sednice. Punomo?je za glasanje moe se dati i elektronskim putem, s tim to mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se ure?uje elektronski potpis, uz obavezu akcionara da tako dato punomo?je prosledi Drutvu na zvani?nu e-mail adresu Drutva koja glasi office@nasaskola.co.rs, najkasnije tri radna dana pre dana odravanja sednice skuptine.
Jedan ili vie akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu predloiti dodatne ta?ke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazloe taj predlog. Predlog se daje pisanim putem, a moe se uputiti najkasnije 20 dana pre odravanja Skuptine. Upravni odbor je duan da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici drutva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, drutvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja.
Akcionar koji ima pravo li?nog u?e?a u radu Skuptine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na ta?ke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na ta?ke dnevnog reda.
Pravo u?e?a u radu Skuptine li?no, u odsustvu ili preko punomo?nika ima svaki akcionar Drutva ukoliko najkasnije 72 ?asa pre odravanja Skuptine pismeno prijavi svoje u?e?e na istoj.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA, Stania Krsti?

Vesti

Preduze?e Industrija kolskog i kancelarijskog nametaja i u?ila NAA KOLA a.d., Obrenovac objavljuje
IZVETAJ O BITNOM DOGA?AJU (zakazivanje redovne sednice skuptine akcionarskog drutva)

Redovna sednica skuptine akcionara preduze?a NAA KOLA a.d., odra?e se 15.06.2012. u prostorijama preduze?a u Obrenovcu, Cara Lazara br.14. sa po?etkom u 13,00 ?asova sa slede?im dnevnim redom:

1. Izbor zapisni?ara i dva overiva?a zapisnika sa Skuptine drutva
2. Izbor tri akcionara koji ?e brojati glasove kod odlu?ivanja na Skuptini
3. Donoenje odluke o verifikovanju zapisnika sa predhodne sednice Skuptine od 18.04.2011.
4. donoenje odluke o razreenju i izboru predsednika i zamenika predsednika Skuptine
5. Razmatranje i usvajanje izvetaja o poslovanju i finansijskih izvetaja za 2011.
6. Donoenje odluke o razreenju i izboru ?lanova upravnog odbora drutva
7. Donoenje odluke o razreenju i izboru predsednika i ?lanova nadzornog odbora drutva
8. Donoenje odluke o izboru revizora za reviziju zavrnog ra?una za 2012.
9. donoenje odluke o davanju jemstva
10.Razno

Dan akcionara u smislu Zakona o privrednim drutvima je 05.06.2012. Na ovoj sednici mogu prisustvovati akcionari koji su evidentirani u izvetaju Centralnog registra za hartije od vrednosti, li?no ili preko svog zastupnika, koji je kao zastupnik duan da svoja zastupni?ka ovla?enja prezentira upravi drutva najmanje tri dana pre odravanja sednice skuptine radi njihove verifikacije da bi mogao punovano glasati na skuptini. Materijal za ovu sednicu skuptine nalaze se u prostorijama drutva i mogu se u njima razgledati svakog radnog dana, a sve blie informacije mogu se dobiti svakog radnog dana u prostorijama drutva i na tel. 011/ 8722-120.

Generalni direktor, Milica Simi?

Vesti

Na osnovu odredaba ?l. 5. Pravilnika o sadrini i na?inu izvetavanja javnih drutava i obavetavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/06 i 116/06)

Uprava akcionarskog drutva Naa kola AD Obrenovac objavljuje:
IZJAVU O ESTOMESE?NOM PLANU POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUTVA ZA DRUGO POLUGODITE 2011. GODINE

1. Poslovno ime, sedite i adresa, mati?ni broj i PIB akcionarskog drutva: Industrija kolskog i kancelarijskog nametaja i u?ila Naa kola AD Obrenovac, Cara Lazara 14, MB: 07049188, PIB: 101934679
2. web site:www.nasaskola.co.rs, e-mail:office@nasaskola.co.rs
3. Broj i datum reenja o upisu u registar privrednih subjekata:BD 13320/2005 od 28.04.2005.g.
4. Delatnost (ifra i opis): 3101 proizvodnja nametaja za poslovne i prodajne prostore
5. Upravni odbor: predsednik Krsti? Stania, ?lanovi: Radonji? Predrag,Vasiljevi? Rade, Miloje Bankovi?.
6. Osnovni podaci o estomese?nom planu poslovanja za teku?u poslovnu godinu: Planom poslovanja za drugo polugodite 2011. godine predvi?en je ukupan prihod u iznosu od 50.000.000,00 dinara.Do datuma objavljivanja ove izjave drutvo je poslovalo ispod granica planiranih poslovnih ciljeva, ali nije bilo bitnih materijalnih doga?aja i transakcija koji bi imali zna?ajniji uticaj na poslovanje drutva.

u Obrenovacu, 08.11.2011. godine predsednik UO Krsti? Stania

Vesti

Na osnovu odredaba ?l. 5. Pravilnika o sadrini i na?inu izvetavanja javnih drutava i obavetavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/06 i 116/06) Uprava akcionarskog drutva Naa kola AD Obrenovac objavljuje:

Uprava akcionarskog drutva Naa kola AD Obrenovac
objavljuje
IZJAVU O ESTOMESE?NOM PLANU POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUTVA ZA PRVO POLUGODITE 2011. GODINE

1. Poslovno ime, sedite i adresa, mati?ni broj i PIB akcionarskog drutva: Industrija kolskog i kancelarijskog nametaja i u?ila Naa kola AD Obrenovac, Cara Lazara 14, MB: 07049188, PIB: 101934679
2. web site:www.nasaskola.co.rs, e-mail:office@nasaskola.co.rs
3. Broj i datum reenja o upisu u registar privrednih subjekata:BD 13320/2005 od 28.04.2005.g.
4. Delatnost (ifra i opis): 3101 proizvodnja nametaja za poslovne i prodajne prostore
5. Upravni odbor: predsednik Krsti? Stania, ?lanovi: Radonji? Predrag,Vasiljevi? Rade, Miloje Bankovi?.
6. Osnovni podaci o estomese?nom planu poslovanja za teku?u poslovnu godinu: Planom poslovanja za prvo polugodite 2011. godine predvi?en je ukupan prihod u iznosu od 30.000.000,00 dinara.Do datuma objavljivanja ove izjave drutvo je poslovalo ispod granica planiranih poslovnih ciljeva, ali nije bilo bitnih materijalnih doga?aja i transakcija koji bi imali zna?ajniji uticaj na poslovanje drutva.

u Obrenovacu, 10.05.2011. godine predsednik UO Krsti? Stania

Vesti

Na osnovu ?l. 275. Zakona o privrednim drutvima i ?l. 22. Odluke o izmenama i dopunama statuta akcionarskog drutva NAA KOLA a.d., Obrenovac, Cara Lazara br. 14., Skuptina drutva je na sednici odranoj dana 18.04.2011. godine dvotre?inskom ve?inom donela slede?u:

ODLUKU
O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVETAJA ZA 2010. GODINU

?lan 1.

Usvajaju se izvetaj o poslovanju preduze?a u 2010. godini, finansijski izvetaj za 2010. godinu, uklju?uju?i i izvetaj revizora dutva.

?lan 2.

Obavezuje se generalni direktor drutva podnese registracionu prijavu finansijskih izvetaja Agenciji za privredne registre najkasnije do 30.06.2011. godine.

?lan 3.

Obavezuje se generalni direktor drutva da bilans stanja, bilans uspeha, izvetaj o nov?anim tokovima i izvetaj o promenama na kapitalu, zajedno sa miljenjem revizora, u?ini dostupnim najkasnije do 31.07.2011. godine u jednom dnevnom listu ili na web site-u drutva.

?lan 4.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donoenja.

PREDSEDNIK SKUPTINE Lazovi? Juki? Mirjana

Vesti

Na osnovu ?lana 64. Zakona o tritu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata kao i sa ?lanovima 6. i 7. Pravilnika o sadrini i na?inu izvetavanja javnih drutava i obavetavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa

Preduze?e Industrija kolskog i kancelarijskog nametaja i u?ila NAA KOLA a.d., Obrenovac
objavljuje
Izvetaj o bitnom doga?aju

Odrana je redovna sednica skuptine akcionara preduze?a industrija kolskog i kancelarijskog nametaja i u?ila NAA KOLA a.d. 18.04.2011. u prostorijama preduze?a u Obrenovcu, Cara Lazara br.14. sa po?etkom u 13,00 ?asova i donete su slede?e:

1. Odluku o verifikovanju zapisnika sa predhodne sednice skuptine od 24.06.2010.
2. Odluku o razreenju i izboru predsednika i zamenika predsednika Skuptine
3. Odluku o usvajanju izvetaja o poslovanju i finansijskih izvetaja za 2010.
4. Odluku o razreenju i izboru ?lanova upravnog odbora drutva
5. Odluku o razreenju i izboru predsednika i ?lanova nadzornog odbora drutva
6. Odluku o izboru revizora za reviziju zavrnog ra?una za 2011.
7. Odluku donoenje odluke o davanju jemstva
8. Odluku o raspodeli dobiti

u Obrenovacu, 18.04.2011. GENERALNI DIREKTOR
Milica Simi?

Vesti

Na osnovu ?l. 275. Zakona o privrednim drutvima i ?l. 31. Odluke o izmenama i dopunama statuta akcionarskog drutva Naa kola, Obrenovac, Cara Lazara br.14., upravni odbor drutva je na svojoj sednici 15.03.2011. doneo slede?u:

ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPTINE AKCIONARA DRUTVA

Redovna sednica skuptine akcionara preduze?a industrija kolskog i kancelarijskog nametaja i u?ila NAA KOLA a.d., odra?e se 18.04.2011. u prostorijama preduze?a u Obrenovcu, Cara Lazara br. 14. sa po?etkom u 13,00 ?asova sa slede?im dnevnim redom:

1. Izbor zapisni?ara i dva overiva?a zapisnika sa skuptine drutva
2. Izbor tri akcionara koji ?e brojati glasove kod odlu?ivanja na skuptini
3. Donoenje odluke o verifikovanju zapisnika sa predhodne sednice skuptine od 24.06.2010.
4. donoenje odluke o razreenju i izboru predsednika i zamenika predsednika Skuptine
5. razmatranje i usvajanje izvetaja o poslovanju i finansijskih izvetaja za 2010.
6. donoenje odluke o razreenju i izboru ?lanova upravnog odbora drutva
7. donoenje odluke o razreenju i izboru predsednika i ?lanova nadzornog odbora drutva
8. donoenje odluke o izboru revizora za reviziju zavrnog ra?una za 2011.
9. donoenje odluke o davanju jemstva
10. Razno


Dan akcionara u smislu Zakona o privrednim drutvima je 21.03.2011. Na ovoj sednici mogu prisustvovati akcionari koji su evidentirani u izvetaju Centralnog registra za hartije od vrednosti, li?no ili preko svog zastupnika, koji je kao zastupnik duan da svoja zastupni?ka ovla?enja prezentira upravi drutva najmanje tri dana pre odravanja sednice skuptine radi njihove verifikacije da bi mogao punovano glasati na skuptini. U vezi sa ta?kom 9. predloenog dnevnog reda, upravni odbor je dao predlog za donoenje ove odluke. Akcionari koji izraze neslaganje imaju pravo na otkup akcija od strane akcionarskog drutva u skladu sa Zakonom o privrednim drutvima.

Nalae se direktoru da ovu odluku objavi u jednom dnevnom listu i da obezbedi akcionarima informacije i uvid u materijal za sednicu Skupine,koji se nalazi u prostorijama drutva i moe se razgledati svakog radnog dana u prostorijama drutva, a sve blie informacije mogu se dobiti na tel. 011/ 8722-120.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA Stania Krsti?

Vesti

Usvojeni godinji finansijski izvetaj za 2009 godinu moete skinuti ovde.

Vesti

Na osnovu ?lana 64. Zakona o tritu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata kao i sa ?lanovima 6. i 7. Pravilnika o sadrini i na?inu izvetavanja javnih drutava i obavetavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa

Preduze?e Industrija kolskog i kancelarijskog nametaja i u?ila NAA KOLA a.d., Obrenovac
objavljuje
IZVETAJ O BITNOM DOGA?AJU

Odrana je redovna sednica skuptine akcionara preduze?a industrija kolskog i kancelarijskog nametaja i u?ila NAA KOLA a.d. 24.06.2010. u prostorijama preduze?a u Obrenovcu, Cara Lazara br.14. sa po?etkom u 13,00 ?asova i donete su slede?e:
1. Odluka o verifikovanje zapisnika sa sednice skuptine odrane 26.06.2009.
2. Odluka o razreenje i izboru ?lanova upravnog odbora drutva
3. Odluka o razreenje i izboru predsednika i ?lanova nadzornog odbora drutva
4. Odluka o usvajanju izvetaja o poslovanju i finansijskih izvetaja za 2009. sa izvetajem revizora
5. Odluka o donoenje odluke o izboru revizora za reviziju zavrnog ra?una za 2010.
6. Odluka o raspodeli dobiti

u Obrenovacu, 28.06.2010. GENERALNI DIREKTOR
Milica Simi?

Vesti

Na osnovu ?l. 67. Zakona o tritu HoV i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/06) i ?l. 5. Pravilnika o sadrini i na?inu izvetavanja javnih drutava i obavetavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/06 i 116/06) Uprava akcionarskog drutva Naa kola AD Obrenovac objavljuje:

IZJAVU
O ESTOMESE?NOM PLANU POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUTVA ZA PRVO POLUGODITE 2010. GODINE

1. Poslovno ime, sedite i adresa, mati?ni broj i PIB akcionarskog drutva:
Industrija kolskog i kancelarijskog nametaja i u?ila Naa kola AD Obrenovac, Cara Lazara 14, MB: 07049188, PIB: 101934676
2. web site: www.nasaskola.co.yu, email: office@nasaskola.co.yu
3. Broj i datum reenja o upisu u registar privrednih subjekata: BD 13320/2005 od 28.04.2005 godine
4. Delatnost (ifra i opis): 36120 - proizvodnja kancelarijskog i kolskog nametaja
5. Upravni odbor: Predsednik Krsti? Stania, ?lanovi: Radonji? Predrag,Vasiljevi? Rade,Simi? Milica
6. Osnovni podaci o estomese?nom planu poslovanja za teku?u poslovnu godinu:
Planom poslovanja za prvo polugodite 2010. godine predvi?en je ukupan prihod u iznosu od 25.000.000,00 dinara.Do datuma objavljivanja ove izjave drutvo je poslovalo ispod granica planiranih poslovnih ciljeva, ali nije bilo bitnih materijalnih doga?aja i transakcija koji bi imali zna?ajniji uticaj na poslovanje drutva.

Obrenovac, 20.05.2010. godine Naa kola ad Obrenovac
predsednik UO Krsti? Stania

Vesti

Na osnovu ?l. 275. Zakona o privrednim drutvima ?L. 20 Statute akcionarskog drutva "Naa kola" a.d. Obrenovac, ul Cara Lazara br. 14, upravni odbor drutva je na svojoj sednici 20.05.2008 godine doneo slede?u ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPTINE DRUTVA

Redovna sednica skuptine akcionara preduze?a industrija kolskog i kancelarijskog nametaja i u?ila "NAA KOLA" a.d. odra?e se 24.06.2010. u prostorijama preduze?a u Obrenovcu, ul. Cara Lazara br. 14, sa po?etkom u 13:00 ?asova sa slede?im DNEVNIM REDOM

 • Izbor zapisni?ara i dva overava?a zapisnika
 • Izbor tri akcionara koji ?e brojati glasove kod odlu?ivanja
 • Verifikovanje zapisnika sa vanredne sednice skuptine odrane 26.06.2009.
 • Razreenje i izbor ?lanova upravnog odbora Drutva
 • Razreenje i izbor predsednika i ?lanova nadzornog organa Drutva
 • Razmatranje i usvajanje izvetaja o poslovanju i finansijskih izvetaja za 2009. sa izvetajem revizora
 • Donoenje odluke o izboru revizora za reviziju zavrnog ra?una za 2010.
 • Razno

Dan akcionara u smislu Zakona o privrednim drutvima je 17.05.2010.
Na ovoj sednici mogu prisustvovati akcionari koji su evidentirani u izvetaju Centralnog registra za hartije od vrednosti, li?no ili preko svog zastupnika, koji je kao zastupnik duan da svoja zastupni?ka ovla?enja prezentira upravi drutva najmanje tri dana pre odravanja sednice skuptine radi njihove verifikacije da bi mogao punovano glasati na skuptini.

Nalae se direktoru da ovu odluku objavi u jednom dnevnom listu i na internet stranici drutva te da obezbedi akcionarima informacije i uvid u materijal za sednicu Skupine. Materijal za ovu sednicu skuptine nalaze se u prostorijama drutva i mogu se u njima razgledati svakog radnog dana, a sve blie informacije mogu se dobiti svakog radnog dana u prostorijama drutva i na tel. 011/ 8722-120.

Predsednik upravnog odbora
Krsti? Stania

Vesti

Usvojeni godinji finansijski izvetaj za 2008 godinu moete skinuti ovde.

Vesti

Na osnovu ?l. 67. Zakona o tritu HoV i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/06) i ?l. 5. Pravilnika o sadrini i na?inu izvetavanja javnih drutava i obavetavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/06 i 116/06) Uprava akctinarskog drutva "Naa kola" AD Obrenovac objavljuje: :

IZJAVU
O ESTOMESE?NOM PLANU POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUTVA ZA PRVO POLUGODITE 2009 GODINE

1. Poslovno ime, sedite i adresa, mati?ni broj i PIB akcionarskog drutva
Industrija kolskog i kancelarijskog nametaja i u?ila "Naa kola" AD Obrenovac, Cara Lazara 14, MB: 07049188, PIB: 101934676
2. web site: www.nasaskola.co.rs, email: office@nasaskola.co.rs
3. Broj i datum reenja o upisu u registar privrednih subjekata: BD 13320/2005 od 28.04.2005 godine
4. Delatnost (ifra i opis): 36120 - proizvodnja kancelarijskog i kolskog nametaja
5. Upravni odbor: Predsednik Krsti? Stania, ?lanovi: Radonji? Predrag, Vasiljevi? Rade, Milovanovi? Milo
6. Osnovni podaci o estomese?nom planu poslovanja za teku?u poslovnu godinu:
Planom poslovanja za prvo polugodite 2009. godine predvi?en je ukupan prihod u iznosu od 50.000.000,00 dinara.Do datuma objavljivanja ove izjave drutvo je poslovalo u granicama planiranih poslovnih ciljeva i nije bilo bitnih materijalnih doga?aja i transakcija koji bi imali zna?ajniji uticaj na poslovanje drutva.

Obrenovac, 30.04.2009 godine Naa kola ad Obrenovac
predsednik UO Krsti? Stania

Vesti

Na osnovu ?l. 67. Zakona o tritu HoV i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br 47/06 i ?l. 5. Pravilnika o sadrini i na?inu izvetavanja javnih drutava i obavetavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/06 i 116/06) Uprava akctinarskog drutva "Naa kola" AD Obrenovac objavljuje:

IZJAVU
O ESTOMESE?NOM PLANU POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUTVA ZA PRVO POLUGODITE 2008 GODINE

1. Poslovno ime, sedite i adresa, mati?ni broj i PIB akcionarskog drutva
Industrija kolskog i kancelarijskog nametaja i u?ila "Naa kola" AD Obrenovac, Cara Lazara 14, MB: 07049188, PIB: 101934676
2. web site: www.nasaskola.co.yu, email: office@nasaskola.co.yu
3. Broj i datum reenja o upisu u registar privrednih subjekata: BD 13320/2005 od 28.04.2005 godine
4. Delatnost (ifra i opis): 36120 - proizvodnja kancelarijskog i kolskog nametaja
5. Upravni odbor: Predsednik Krsti? Stania, ?lanovi: Radonji? Predrag, Vasiljevi? Rade, Milovanovi? Milo
6. Osnovni podaci o estomese?nom planu poslovanja za teku?u poslovnu godinu:
Planom poslovanja za prvo polugodite 2008 godine predvi?en je ukupan prihod u iznosu od 45.000.000,00 dinara.Do datuma objavljivanja ove izjave drutvo je poslovalo u granicama planiranih poslovnih ciljeva i nije bilo bitnih materijalnih doga?aja i transakcija koji bi imali zna?ajniji uticaj na poslovanje drutva

Obrenovac, 14.05.2008 godine Naa kola ad Obrenovac
predsednik UO Krsti? Stania

Vesti

Na osnovu ?l. 275. Zakona o privrednim drutvima ?L. 20 Statute akcionarskog drutva "Naa kola" a.d. Obrenovac, ul Cara Lazara br. 14, upravni odbor drutva je na svojoj sednici 20.05.2008 godine doneo slede?u ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPTINE DRUTVA

Redovna sednica skuptine akcionara preduze?a industrija kolskog i kancelarijskog nametaja i u?ila "NAA KOLA" a.d. odra?e se 27.06.2008 god. u prostorijama preduze?a u Obrenovcu, ul. Cara Lazara br. 14, sa po?etkom u 14:00 ?asova sa slede?im DNEVNIM REDOM

 • Izbor zapisni?ara i dva overava?a zapisnika
 • Izbor tri akcionara koji ?e brojati glasove kod odlu?ivanja
 • Verifikovanje zapisnika sa vanredne sednice skuptine odrane 20.08.2007
 • Donoenje odluke o zasnivanju zaloenog prava
 • Razreenje i izbor predsednika skuptine Drutva
 • Razreenje i izbor ?lanova upravnog odbora Drutva
 • Razreenje i izbor predsednika i ?lanova nadzornog organa Drutva
 • Razmatranje i usvajanje izvetaja o poslovanju i finansijskih izvetaja za 2007 godinu
 • Donoenje odluke o izboru revizora za reviziju zavrnog ra?una za 2008 godinu
 • Razno

Dan akcionara u smislu Zakona o informisanju o privrednim drutvima je 26.05.2008 godine.
Na ovoj sednici mogu prisustvovati akcionari koji su evidentirani u izvetaju Centralnom registru za hartije od vrednosti, li?no ili preko svog zastupnika koji je kao zastupnik duan da svoja zastupni?ka ovla?enja prezentira upravi drutva najmanje 3 dana pre odravanja sednice skuptine radi njihove verifikacije da bi mogao punovano glasati na skuptini.U vezi sa ta?kom 4 predloenog dnevnog reda, upravni odbor je dao predlog za donoenje ove odluke.Akcionari koji izraze neslaganje imaju pravo na otkup akcija od strane akcionarskog drutva u skladu sa Zakonom o privrednim drutvima.

Nalae se direktoru da ovu odluku objavi u jednom dnevnom listu i na internet stranici drutva te da obezbedi akcionarima informacije i uvid u materijal za sednicu skuptine.Materijali za ovu sednicu skuptine nalaze se u prostorijama drutva i mogu se u njima razgledati svakog radnog dana a sve blie informacije mogu se dobiti svakog radnog dana u prostorijama drutva i na tel. 011/8722-120.

Predsednik upravnog odbora
Krsti? Stania

Vesti

Na osnovu ?l. 275. Zakona o privrednim drutvima i ?l. 31. Odluke o izmenama i dopunama statuta akcionarskog drutva "Naa kola", Obrenovac, Cara Lazara br. 14., upravni odbor drutva je na svojoj sednici 17.07.2007 doneo slede?u ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPTINE DRUTVA

Vandredna sednica skuptine akcionara preduze?a industrija kolskog i kancelarijskog nametaja i u?ila "NAA KOLA" A.D., odra?e se 20.08.2007, u prostorijama preduze?a u Obrenovcu, Cara Lazara br.14. sa po?etkom u 13:00 ?asova sa slede?im dnevnim redom:

1. Izbor zapisni?ara i dva overiva?a zapisnika sa skuptine drutva
2. Izbor tri akcionara koji ?e brojati glasove kod odlu?ivanja na skuptini
3. Donoenje odluke o verifikovanju zapisnika sa predhodne sednice skuptine od 11.05.2007
4. Donoenje odluke o davanju jemstva
5. Razno


Dan akcionara u smislu Zakona o privrednim drutvima je 18.07.2007. Na ovoj sednici mogu prisustvovati akcionari koji su evidentirani u izvetaju Centralnog registra za hartije od vrednosti, li?no ili preko svog zastupnika, koji je kao zadunik duan da svoja zastupni?ka ovla?enja prezentira upravi drutva najmanje tri dana pre odravanja sednice skuptine radi njihove verifikacije da bi mogao punovano glasati na skuptini.

U vezi sa ta?kama 4. predloenog dnevnog reda, upravni odbor je dao predlog za donoenje ove odluke.Akcionari koji izraze neslaganje imaju pravo na otkup akcija od strane akcionarskog drutva u skladu sa Zakonom o privrednim drutvima

Nalae se direktoru da ovu odluku objavi u jednom dnevnom listu i da obezbedi akcionarima informacije i uvid u materijal za sednicu Skuptine, koji se nalazi u prostorijama drutva i moe se razgledati svakog radnog dana u prostorijama drutva, a sve blie informacije mogu se dobiti na tel. 011/8722-120.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
STANIA KRSTI?

Vesti

Usvojeni godinji finansijski izvetaj za 2007 godinu moete skinuti ovde.

NAA KOLA
50 generacija ?aka

Proizvoditi kolski nametaj je velika odgovornost a u isto vreme i zadovoljstvo. Odgovornost, jer se mora voditi ra?una o svim tehni?ko - higijenskim propisima koji se odnose na standarde veli?ina, materijala, boja i drugih usluga koje omogu?avaju izvo?enje kvalitetne nastave. Iako fabrika radi od 1955. godine i danas se sa istom panjom kao i na po?etku pridravamo standarda kvaliteta i potreba kola i dece pre svega.

Na najve?i ponos i zadovoljstvo je ?injenica da je 50 generacija svoje kolske dane provelo u naim klupama i stolicama.

Novi na?in
opremanja kole

Nau ponudu moemo da podelimo na slede?i na?in:

 • Opremanje u?ionica
 • Opremanje labaratorija
 • Opremanje kabineta i zbornica
 • Izrada i ugra?ivanje PVC i drvene stolarije

Standardni proizvod, nije vie ono na ?emu insistiramo, ve? ostavljamo mogu?nost da kola ima svoje zahteve i ideje.Pozivamo Vas da do?ete radi dogovora da za mlade novog milenijuma napravimo nove ambijente u?ionica, kabineta i ostalih kolskih prostora.